Založiť webovú stránku alebo eShop

Predpoveď pre Európu

 prehľad poveternostnej situácie a predpoveď vývoja konvekcie v atmosfére podľa metodiky meteorológov z ESTOFEXu:

 

(SW)Konvektívny stupeň:  MD 

 

 (WW)Monitoring počasia:  ni 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIZUÁLNA FORMA PREDPOVEDE:

 mapa pravdepodobnosti významnej konvekcie a extrémnych sprievodných javov: 

  oblasti potrebnej zvýšenej obozretnosti/monitoringu/WW       

 
Platnosť riadnej prognózy na: Ne 15.10.2017, 17:30 UTC do Po 16.10.2017, 6:00 UTC    
Platnosť rozšírenej prognózy na: -         
Platnosť mezomerítkovej diskusie na: -         
 
Prognóza vydaná: Ne 15.10.2017, 12:12 UTC                        
Rozšírená prognóza vydaná: -          
Nowcasting vydaný: -    
 
Predpovedateľ: Novotný   
 
TEXTOVÁ FORMA PREDPOVEDE:
Potenciálne (veľmi) nebezpečné javy
 
Stupeň X bol vydaný pre     
 
----------------------- 
 
Nowcasting bol vydaný pre pomerne atypickú poveternostnú situáciu v rámci západného pobrežia Európy a Britských ostrovov na opis aktuálnych a očakávaných podmienok týkajúcich sa transformácie a vývoja extratropickej tlakovej níže putujúcej Atlantikom... predovšetkým na zvýraznenie rizika rozšírených veľmi silných až deštruktívnych (ne)konvektívnych nárazov vetra a v menšej miere na izolované tornáda...
 
Nowcasting bol vydaný pre severné Maroko na izolované intenzívne zrážky, silné nárazy vetra a v menšej miere na izolované veľké krúpy..   
 

Riadna predpoveď

Synoptická analýza:  

... 

Konvektívna diskusia: 

...         

Mezomerítková diskusia

Zhrnutie: 

... Atlantik -> Írsko, JZ Anglicko ..

Zraky mnohých meteorologických inštitútov sa popri pokračujúcemu relatívne pokojnému počasiu nad väčšinou kontinentu spôsobené usadenou partikulárne regenerujúcou sa tlakovou výšou, upierajú nad Východný Atlantik s pravdepodobne historickým eventom a.k.a. HURIKÁNOM 2. kategórie Opheliou západne od pobrežia Európy. Odbehnutím ešte k tlakovej výši:  žiadne výraznejšie toky, či už v hornej troposfére alebo južne do Hadleyho vrstvy nepozorujeme (ukážkové prúdy horúceho vzduchu možno detegovať na 180° poludníku T100mbar). Takáto prechodná stabilizácia prevažnej väčščiny kontinentu je obtáčaná wreath low geopotential patternom so silným západným tokom prechádzajúci z Atlantiku ponad Britské ostrovy nad Škandináviu do hlbokej dlhovlnnej brázdy nad V Európou/Ruskom s viac-menej dynamickou frontogenézou... Výrazný studený front poputuje nad vody Čierneho mora a zapríčiní konvekciu na dynamike atmosféry..

S ohľadom na ročnú dobu je naozaj pozoruhodná dĺžka stability stredomorskej oblasti, ktorá má pôvod vo vysokých gradientoch nad Atlantikom a pravdepodobne pokračujúcej skôr pozitívnej Severoatlantickej oscilácii... Spätne do histórie aktuálneho hurikánu Ophelia, ktorého pôvod možno hľadať v rozhľahlom búrkovom systéme nad 27-28°C SSTs ... v pondelok 9.10.2017 prerástol do vcelku dobre definovanej tlakovej níže v poslabšom strihovom prostredí. Komplex udalostí zoslabovania-zosilňovania konvektívnych prúdov spôsobený jednak vývojom strihových parametrov - strednému vetru bližšie k polárnym/ mimotropickým zemepisným šírkam a prenikaniu gradientov vlhkosti do systému je podrobne analyzovaný v NHC. Čo je zaujímavé je priebeh samotného hurikánu a podmienky do akých a v akých sa tento útvar vyvíja a transformuje. Ešte niekoľko hodín/dní dozadu sa veľmi očividná intenzívna barotropita kde-tu narušovaná mezomerítkovými dejmi podpisovala pod zosilňovanie konvekcie popri slabnutiu strihu vetra. Jej trasovanie na sever/severovýchod bolo vystavené zoči-voči intenzívnemu prevládajúcemu zonálnemu prúdeniu...

Klasické mimotropické níže, ktoré majú pôvod v hurikánoch nad V Atlantikom v rámci Mexického zálivu alebo Karibiku prechádzajúce štádiom landfall-u sa veľmi rýchlo začlenia do západného prúdenia ešte s množstvom energie, avšak v prípade Ophelie je zaujímavé rozloženie gradientu relatívnej topografie... to, v akej fáže sa momentálne ophelia nachádza, je pravdepodobne lepšie uchopiteľné ako prechodná/transformná fáza hurikánu, ešte s okom (NHC 2. kategória v dobe písania predpovede). Symetria tlaku MSLP v kontraste s parciálnou baroklinitou akú detegujeme na fázovom vývoji (symetrické jadro so slabými frontami, v dôsledku udalostí spomenutých vyššie, ktoré bolo možno detegovať na vývoji prúdenia v Prandtlovej vrstve/ NOAA-ASCAT, rýchle prechádza do slabého asymetrického teplého jadra stále veľmi hlbokého )... je vyobrazená izopyknyckými kontrastami v severozápadnom sektore hurikánu. Inými slovami, tieto -stále tropické- transformácie tropickej tlakovej níže sú za prítomnosti extenzívnej VFZ a prudkého stredného vetra... Bazén polárneho studeného vzduchu sa infiltruje do centra tlakovej níže a tieto gradienty sa pretavujú do intenzívnej seklúzie.. dvojica - zachovaná konvektívna cirkulácia alebo premena oka depresie spolu s mimoriadne nízkym tlakom MSLP a sub/mimo tropické cyklogenetické faktory, obzvlášť warm-core seclussion. Extrémne intenzívna mimotropická tlaková níž s implicitnou energiou pôvodom z latentného tepla v spolupráci s gradientovými cyklo/fronto genetickými charakteristkami povedú k rapídnemu nárastu veterného profilu/ aktuálne NWP izotache dosahujú mimoškálové hodnoty -pre naše modely- 50m/s nad hladinou mora!!. M-HL suchá intrúzia a semigeostrofické odchýľky na frontálnom systéme pod advekciou IPV+ sa zdajú byť vhodným priestorom pre vynútenú konvekciu, hoci samotná dynamika atmosféry sa bude sústreďovať len na koncentrické izobary. LL mimoriadny strih-vetra a sporadická labilizácia (gravitačný profil s izolovaným sucho-adiabatickým gradientom, len v rámci veľmi plytkej vrstvy, pravdepodobne nebude postačujúci na elektrizáciu oblakov) môžu vygenerovať niekoľko waterspoutov v zafrontálnej vzduchovej hmote, prípadne tornád. Nárazový efekt tlakovej níže voči pobrežiu Británie a potenciálny sting-jet (hoci nieje zrejmé koľko energie sa uvolní a taktiež gradient medzi jet-streakom a pozaďovým tokom...) bude agensom mimoriadnym nárazov vetra na pobreží  a silným vlnobitím. Pre ďalšie informácie odporúčame sledovať lokálne meteorologické služby/ Met Office ako i stav hladiny oceánu... 

... Maroko ..

Oblasť je pod efektom slabého vetra Lévante najmä v rámci pobrežia, dalo by sa povedať, že skôr v mezomerítku. A to v jazyku horúceho vzduchu tiahnúci sa od S Afriky až po Byskajský záliv. Veľmi silný termálny vietor vygenerovaný fázami tropickej níže kreuje elevated-mixed layer s veľmi dobre premiešaným profilom. Suchý vzduch v PBL a absencia podnecujúceho faktora limitujú konvektívnu aktivitu v priebehu dňa. S príchodom večera - radiácia a diabatický prienik morskej brízy, ktorá bude riadená slabým lévante v plytkej vrstve smerom na juhozápad cez Mellílu cez Aknoul a LL konvergencia a radiačno-topografické cirkulácie môžu vyniesť zopár pulzov do voľnej atmosféry s vhodne konštelovaným vertikálnym teplotným profilom.. Pulzné unicely so silnými nárazmi vetra prípadne veľkými krúpami a intenzívnymi zrážkami niesu vylúčené. Vrstva CIN za prítomnosti EML je však značný problém, ktorý bez substanciálneho forcingu nebude prekonaný. Všetky hazardy sa sústredia len do slabo-izolovanej formy.   

 

Rozšírená predpoveď

Vyhliadka synoptickej situácie a diskusia 

...  

 
Vysvetlivky v políčku vydaných stupňov: 
                                                 

Obdobie predpovede            

Typ produktu

Konvektívne stupne a abreviácie

6:00 UTC – 6:00 UTC

 riadna prognóza a monitoring počasia

nt – neočakávajú sa nebezpečné javy

1,2,3stupne %  extrémnych  javov

ni – nieje  vydaná

ml – monitoring zahájený 

X UTC – max 12h min 1h

 mezomerítková diskusia/mesoscale discussion

MD – klasická 

EMD – (emergency)pohotovostná 

6:00 UTC – 6:00 UTC min 2 dni vopred

 rozšírená prognóza/vyhliadka   

EF –  extended  forecast

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!! Naše predpovede sú robené na experimentálnej báze v rámci vedeckých a edukačných účelov pre pochopenie a prax koncipovania prognóz vývoja konvekcie v atmosfére pri rozličných poveternostných situáciách. 

Niesu to v žiadnom prípade výstrahy a neslúžia na prípravu opatrení, tie sú vydávané v rámci medzinárodného meteorologického projektu meteoalarm, avšak naše predpovede môžu poslúžiť ako dobrý všeobecný prehľad v poveternosti európskeho regiónu - sú určené predovšetkým pre lovcov búrok a záujemcov o meteorológiu.

Predpovede sú robené koncepciou a systémom, ktorý používajú prognostici v ESSL - známy mapový podklad je upravený a prevzatý od služby ESTOFEX.
                                      Všetky predpovede sú
 nekomerčné !!

                                           StormWarning©2012-2017

TOPlist