Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Termíny //

Zoznam technickej meteo. terminológie používanej v našich predpovediach a analýzach z dôvodu lepšieho prehľadu, zjednodušenia a "kontroly" nad nimi (Bežne tento žargón, hantýrku vo svojich predpovediach využívajú meteorológovia z NWS/NOAA, kde má pôvod, ale aj ESTOFEX-u a SkyWarn-u.). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z,V,S,J - svetové strany

EU - územie Európy

CNTRL - centrálny

AGL (above ground level) - nad povrchom

ASL (above sea level) - nad morom

MSLP (mean sea level pressure) - tlak prepočítaný na hladinu mora

GFS (global forecasting system) - globálny systém numerických meteorologických modelov

TEMP (temperature) - teplota 

DMC (deep moist convection) - hlboká konvekcia 

QG (quasi-geostrophic) - vychádzajúci z kvázigeostrofickej teórie

IPV (isentropic potential vorticity) - izentropická potenciálna vorticita 

PV (potential vorticity) - potenciálna vorticita

PVA (positive vorticity advection) - advekcia pozitívnej vorticity 

AV (absolute vorticity) - absolútna vorticita

UVV (upward vertical velocity) - dynamický pohyb smerom nahor

DVV (downward vertical velocity) - dynamický pohyb smerom nadol

UF (upslope flow) - prúdenia kolmé na horské úbočia

DOWNSTREAM - prúdenie vrámci brázdy napravo od osi jet streaku

UPSTREAM - prúdenie vrámci brázdy naľavo od osi jet streaku   

VORT-MAX (vorticity maxima) - maximum vorticity

VORT-LOBE - plošnejšie zvýšené hodnoty vorticity koncentrované na os brázdy 

IL (isentropic lift) -  izentropický zdvih

LIFT - zdvih

SINK - pokles 

NT - nízky tlak

VT - vysoký tlak

LM (left mover) - ľavostáčavý 

RM (right mover) - pravostáčavý 

NTP - nevýrazné tlakové pole

CAPE (convective available potential energy) - dostupná konvektívna potenciálna energia 

CIN/CAP (convective inhibition) - zádržná vrstva pre konvekciu

LI - lifted index

CI - (convective initiation) spustenie konvekcie

MR (mixing ratio) - zmiešavací pomer

SLR (steep lapse rate) - strmý vertikálny teplotný gradient 

STP (significant tornado parameter) - index predpokladajúci výskyt polí rotácie

SDP (surface dew points) - prízemné rosné body

PT (potential temperature) - potenciálna teplota 

THETA-E/EqPT (equivalent potential temperature) - ekvivalentná potenciálna teplota 

IR (infrared) - infračervený 

WV (water vapor) - vodná para

DCVA (differential-cyclonic vorticity advection) - rozdielna cyklonálna advekcia vorticity 

WS (wind shear) - strih vetra 

WP (wind-profiler) - vertikálny priemet priebehu vetra

LLS (low-level shear) - strih vetra v medznej vrstve

MLS (mid-level shear) - strih vetra v stredných hladinách

DLS (deep-level shear) - strih vetra v značnom rozsahu troposféry (0-6km)

UDS (unidirectional shear) - jednosmerný strih vetra

DS (directional shear) - smerový strih vetra

SS (speed shear) - rýchlostný strih vetra

ES (effective shear) - efektívny strih vetra 

WAA (warm air advection) - advekcia teplého vzduchu  

CAA (cold air advection) - advekcia chlaného vzduchu

HLI (high-level intrusion) - vpád suchého vzduchu do vyšších vrstiev 

DELTA - rozdiel

QV - vektor divergencie a konvergencie

PW (precipitable water) - množstvo vody v atmosférickom stĺpci, ktoré môže precipitovať

QPF (quantitative precipitation forecast) - akumulatívne úhrny zrážok

MCS (mesoscale convective system) - mezomerítkový konvektívny systém

SQL (squall-line) - kvázilineárny konvektívny systém (QLCS)

NWP (numerical weather predictions) - predpoveď vývoja atmosféry na základe numerického modelovania

MCC (mesoscale convective cluster) - zhlukový konvektívny systém

MCV (mesoscale convective vorticity) - vorticita pozorovaná v konvektívnom systéme

LEWP (line-echo wave pattern) - lineárne orientovaný konv. systém s viacerými bow-echami

EL (equilibrium level) - hladina nulového vztlaku

WBZ - (wet-bulb zero) - hladiny vysokého obsahu vodnej pary vrámci nulovej izotermy  

dBZ - (decibels radar-parameter Z) - hodnota radarovej odrazivosti 

LCL (lifted condensation level) - hladina kondenzácie

LFC (level of free convection) - hladina voľnej konvekcie

CCL (convective condensation level) - hladina konvektívnej kondenzácie/konvektívna teplota 

CB - kumulonimbus 

SCP (stratiform cloud precipitation) - zrážky zo stratiformnej oblačnosti

FT (forecast time) - predpovedný čas

Z (ZULU) - koordinovaný svetový čas 

MLJ (mid-level jet) - lokálne maximum prúdenia v stredných vrstvách troposféry

LEOJ (left-exit of jet) - ľavý výstupný sektor jet-u

REOJ (right entrance of jet) - pravý vstupný sektor jet-u

CSF (cyclonically sheared flank) - cyklonálne stočený 

ASF (anticyclonically sheared flank) - anticyklonálne stočený

COL (cut-off low) - PVA oddelená od materskej brázdy 

PODP (plume of dew points) - plošné množstvo výrazných rosných bodov

POWA (plume of warm air) - plošné množstvo teplého vzduchu

POSLR (plume of steep lapse rates) - plošné množstvo vertikálneho teplotného gradientu 

SFC (surface) - povrch 

BL (boundary layer) - medzná vrstva 

EML (elevated mixed layer) - vyvýšená zmiešavacia vrstva 

ML (mixing layer) - zmiešavacia vrstva 

RL (residual layer) - reziduálna vrstva

SL (stable layer) - stabilná vrstva

EBC (elevated based convection) - konvekcia, ktorá začína nad medznou vrstvou

SBC (surface based convection) - konvekcia, ktorá začína od medznej vrstvy

EC (electrified convection) - elektrifikovaná konvekcia

WCL (warm cloud layer) - teplá vrstva oblaku 

JET - STREAK - maximum rýchlosti prúdenia v jet - streame 

SM (storm motion) - pohyb búrok 

SRH (storm relative helicity) - helicita vzhľadom na pohyb búrky

RW (relative wind) - relatívny vietor 

CV (corfidy vectors) - korfidiho vektory

IDM (internal dynamics methodology) - metóda internal dynamics

IBM (ingredient-based methodology) - metóda prísad 

OVRLP (overlap) - splynutie/prekrytie

ORGPHC (orographic) - orografický

ERSOCIN (erase of cin) - dynamická podpora ktorá dokáže "zredukovať" CIN

SE (synoptic element) - synoptická podpora/synoptický útvar 

CF (cold front) - studený front

WF (warm front) - teplý front

OF (occluded front) - oklúzny front

BBO (back-bent occlusion) - transformácia oklúzie na iný front

DRLN - dryline 

TOM (transfer of momentum) - prenos hybnosti

VEERING - pozitívne veterné profily 

BACKING - negatívne veterné profily

MCH (moisture channel) - zóna vysokej absolútnej vlhkosti 

SW (short-wave) - krátka vlna 

LW (long-wave) - dlhá vlna 

WCB (warm conveyor belt) - postupné "dopĺňanie" teplého vzduchu, zvyčajne v oblasti termálneho vetra...

OR (observation reports) - hlásenia zo staníc 

MESO (mesoscale/subsynoptic) - mezomerítkový/sub-synoptický

Podrobnejšie a početnejšie informácie možno nájsť TU  

TOPlist